Du kan känna Dig trygg

Den kombinerade produkt Du erbjuds utgör enligt EU-direktiv en paketresa och omfattas av
resegarantilagen (2018:1218). Våra villkor är anpassade till den nya paketreselagen, som trädde i
kraft 1 augusti 2018, samt till gällande direktiv (EU)2015/2302. Vid sidan av våra villkor, följer vi i
tillämpliga delar resebranschens allmänna resevillkor, antagna 2018-06-28.

Vi värnar även om Din integritet och behandlar Dina personuppgifter i enlighet med gällande lagar
samt EU:s dataskyddsförordning, GDPR (General Data Protection Regulation).

All information om detta har vi sammanställt i ett lätt överskådligt material som bifogas offerten.

Resegaranti

Alla som säljer eller marknadsför garantipliktiga arrangemang måste ställa resegaranti enligt resegarantilagen (1972:204). Förvaltningsrättsliga enheten vid Kammarkollegiet i Stockholm har till uppgift att fastställa och övervaka att detta görs.

Birdie4you har i enlighet med Kammarkollegiets beslut ställt sådan säkerhet för resegaranti.

Ni kan  när som helst kontrollera vår resegaranti genom att klicka på denna länk www.kammarkollegiet.se/resegarantier/sok-garanti I dialogrutan som visas  fyller Ni i namnet Birdie4you, tryck därefter på “Sök”.

 

Integritetspolicy

Våra kunders integritet är viktig för oss. Vi hanterar därför alla personuppgifter i enlighet med EU:s
dataskyddsförordning GDPR. När vi tar emot personuppgifter från Dig kommer dessa uppgifter därför
att behandlas i enlighet med denna integritetspolicy.

Vad är en personuppgift?

Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person,
som är i livet. Typiska exempel på personuppgifter är personnummer, namn, telefonnummer och
adresser. Även foton på personer klassas som personuppgifter.

Uppgifter som vi samlar in

Vid förfrågan:

Det är uppgifter som Du själv lämnar till oss och består av namn, adress och kontaktuppgifter för Dig
som gör förfrågan, samt önskemål och uppgifter av betydelse för vistelsens utformning och
omfattning.

Vid bokning:

Det är uppgifter om namn och kontaktuppgifter avseende samtliga deltagare som ingår i bokningen.
När bokningen omfattar golfpaket för någon av deltagarna, samlar vi även in dennes Golf-ID.

OBS.

När Du bokar en vistelse som omfattar flera personer, är det viktigt att Du har informerat samtliga
berörda personer om denna integritetspolicy och att Du har fått tillåtelse att lämna ut deras
personuppgifter till oss.

För Dig som ingår i en sådan bokning, förutsätter vi att Du har lämnat Ditt medgivande till att den
som bokat vistelsen får lämna ut Dina personuppgifter.

Syftet med att samla in och spara uppgifterna

Huvudsakligen samlar vi in uppgifterna för att kunna genomföra Din beställning och fullfölja avtalet
med Dig på ett bra sätt. Vi använder även uppgifterna för kundvård, samt för att kunna behålla en
bra och långvarig relation med Dig som kund. Att spara uppgifterna är även en förutsättning för att
kunna ge erbjudanden och lojalitetsförmåner till våra tidigare gäster.

På vilka grunder sparar vi uppgifterna?

GDPR anger ett antal grunder för att spara personuppgifter. Behandlingen är laglig om och i den mån
som åtminstone ett av villkoren är uppfyllt. Beroende på uppgiftens syfte och karaktär baserar vi våra
rättigheter på en eller flera av dessa grunder enligt följande:

Samtycke

Den registrerade har lämnat sitt samtycke till att dennes personuppgifter behandlas för ett eller flera
specifika ändamål.

Avtal

Behandlingen är nödvändig för att fullgöra ett avtal i vilket den registrerade är part eller för att vidta
åtgärder på begäran av den registrerade, innan ett sådant avtal ingås.

Lagkrav

Behandlingen är nödvändig för att fullgöra en rättslig förpliktelse, som den personuppgiftsansvarige
är skyldig att uppfylla. Exempel på upphov för sådana lagkrav är Bokföringslagen, Paketreselagen och
Lagen om resegaranti.

Intresseavvägning

Behandlingen är nödvändig för ändamål som rör den personuppgiftsansvariges eller en
tredje parts berättigade intressen, om inte den registrerades intressen eller grundläggande
rättigheter och friheter väger tyngre och kräver skydd av personuppgifter, särskilt när den
registrerade är ett barn.

Utlämning av personuppgifter

Vi säljer aldrig Dina personuppgifter till någon utomstående part. Vi delar dem däremot med
våra samarbetspartners när de levererar en tjänst eller produkt som direkt eller indirekt
utgör en del av vårt erbjudande. Exempel på sådana partners är hotell och golfbanor,
bokföringsbyrå och revisor. För att kunna uppfylla våra åtaganden och förpliktelser,
använder vi olika typer av system för lagring av data. Det innebär att vi kan komma att
överföra Dina personuppgifter till leverantör som tillhandahåller sådant system.
Exempel på sådana är, leverantörer av redovisningssystem och leverantörer av molntjänster.
Överföring av kundregister kan även komma att ske vid framtida förändring av organisatorisk
karaktär, sammanslagning eller överlåtelse av verksamheten.

Dina rättigheter

Du har rätt att efter ansökan, en gång per år, kostnadsfritt få information om vilka uppgifter vi har
om Dig. En sådan ansökan förutsätter att Du kan styrka Din identitet på ett betryggande sätt. Du har
även rätt att återkalla ett tidigare samtycke samt att begära rättelse, komplettering och radering av
uppgifterna. Notera att även om Du återkallar ett tidigare samtycke, kan Dina personuppgifter
fortsätta att finnas kvar hos oss, baserat på någon av de övriga grunderna som angivits i denna
policy.